Ik ben een slachtoffer.

Wat is een slachtoffer?

Een slachtoffer is iemand die materiële schade (gemaakte kosten, gederfde inkomsten, vernielde of beschadigde voorwerpen, enz.) of morele schade (fysiek of psychisch leed) heeft geleden ten gevolge van de aanslagen in Zaventem of Maelbeek.

Zowel rechtstreekse (persoonlijk getroffen) als onrechtstreekse (naaste van een gewonde of overleden persoon) slachtoffers hebben recht op een vergoeding van de schade die zij geleden hebben, voor zover deze schade het gevolg is van de aanslagen van 22 maart 2016. Een slachtoffer kan vragen om door de daders van de aanslagen vergoed te worden voor enerzijds de kosten die zij/hij heeft gemaakt, moet maken en nog zal maken, en anderzijds voor het verlies van inkomsten dat hij/zij heeft geleden, lijdt of nog zal lijden. Zowel het leed uit het verleden, als het huidig en het toekomstig leed moeten financieel vergoed kunnen worden.

Heb ik recht op vergoeding van mijn schade?

Om aanspraak te maken op een schadevergoeding, moet u zich burgerlijke partij stellen.

1. Indien u zich reeds voor de onderzoeksrechter burgerlijke partij heeft gesteld, zult u een oproepingsbrief ontvangen waarin de datum van de zitting is vermeld.

Het staat u vrij om het proces in persoon bij te wonen, met of zonder advocaat, of om u te laten vertegenwoordigen door een advocaat.

2. Indien u enkel een "verklaring van benadeelde partij" heeft ingediend bij de politie of de procureur des Konings (het parket), dan moet u zich daarbovenop nog burgerlijke partij stellen om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding.

Een verklaring van benadeelde partij kan worden afgelegd bij de griffie van het hof van assisen – in het justitiepaleis aan het Poelaertplein – of bij de griffie in het Justitiagebouw, dat officieel geopend zal zijn vanaf 5 september 2022.

U kunt zich burgerlijke partij stellen tijdens de openbare terechtzitting tot de sluiting van de debatten.

Als burgerlijke partijmoet u uw schade op financiële wijze begroten en deze begroting kunnen rechtvaardigen aan de hand van documenten (facturen, doktersattesten, werkgeversattesten, enz.). Niet-materiële schade kan ook op forfaitaire wijze worden vastgesteld.

Uw vordering tot schadevergoeding moet schriftelijk worden ingesteld. Dit verzoek moet dan op de zitting worden voorgelegd. U kan een schriftelijke vordering instellen aan de hand van een document dat u kan terugvinden op de griffie van het hof van assisen of bij de juridische permanentie die ter plaatse wordt georganiseerd, of via schriftelijke conclusies die uw advocaat kan opstellen.

Hoe kan u bijgestaan worden door een advocaat?

Indien u nog geen advocaat heeft en u wenst door een advocaat te worden bijgestaan, kunt u altijd contact opnemen met:

  • Uw rechtsbijstandsverzekering - hiervoor kunt u contact opnemen met uw verzekeraar of makelaar. Indien u gedekt bent, worden de kosten van uw advocaat uitbetaald door uw verzekeraar. Voor meer informatie over uw rechtsbijstandverzekering en een eventueel plafond op de gedekte kosten verwijzen wij u naar uw verzekeraar/makelaar.
  • U kunt zelf een advocaat zoeken via de websites www.avocats.be (Franstalige of Duitstalige advocaat) en www.advocaat.be (Nederlandstalige advocaat).
  • U kunt nagaan of u recht heeft op kosteloze juridische bijstand (gehele of gedeeltelijke kosteloze tussenkomst van een advocaat, of "pro deo"), op de website van het bureau voor juridische bijstand, zie onderstaande link https://www.baliebrussel.be/rechtshulp/.  U kunt ook contact opnemen met info@bajbxl.be of bjb@baliebrussel.be.

Tijdens de eerste weken van het proces zullen er in het gebouw waar de zittingen plaatsvinden (het Justitiagebouw) ook advocaten aanwezig zijn die u juridisch advies en begeleiding kunnen geven. Nederlands- en Franstalige advocaten kunnen uw vragen gratis en ter plaatse beantwoorden. Indien nodig, kunnen zij u doorverwijzen naar een pro deo advocaat.

Heb ik toegang tot het dossier en de zittingen?

Indien u burgerlijke partij bent of een “verklaring van benadeelde partij hebt ingediend, kunt u het strafdossier zelf raadplegen op de griffie van het hof van assisen (zie contactgegevens hieronder). Indien u wordt bijgestaan door een advocaat, zal hij of zij dit ook kunnen doen en u op de hoogte houden (zie contactgegevens hieronder).

Griffie van het hof van assisen
Justitiepaleis Poelaertplein 1
1000 Brussel
Verdieping -1, kamer L20

Telefoon (02/519.85.14 - 02/519.85.15 - 02/519.85.17 - 02/519.85.37 - 02/519.85.38)

Mail: assises.bruxelles.justitia@just.fgov.be

Een assisenproces is in beginsel openbaar en dus toegankelijk voor het publiek en de pers. Alle betrokken partijen, ook u als burgerlijke partij, zullen het proces kunnen volgen.

Indien u zich laat bijstaan door een advocaat, kunt u de zittingen zelf bijwonen, maar u bent daartoe niet verplicht.

Een proces voor een hof van assisen bestaat gewoonlijk uit twee delen: het eerste deel behandelt alleen de schuldvraag en de eventuele bestraffing van de beschuldigde. Een tweede deel heeft betrekking op de "burgerlijke belangen", met inbegrip van schadevergoedingen die verschuldigd zijn aan slachtoffers die zich burgerlijke partij hebben gesteld en vorderingen tot schadevergoedingen tijdens het proces hebben ingesteld.

Als veiligheidsmaatregel zal de identiteit van iedereen die de zittingen bijwoont worden gecontroleerd. Als slachtoffer kunt u zich vooraf inschrijven om een accreditatie te krijgen waarmee u gemakkelijker toegang krijgt tot de plaats waar het proces zal plaatsvinden (het Justitiagebouw) en tot het hof van assisen.

Indien u niet met de pers wenst te communiceren, kunt u dit gewoon aangeven wanneer u uw toegangsbadge krijgt, die u dan aan de rode sleutelkoord vastmaakt en openlijk draagt. Indien u daar wel toe bereid bent, krijgt u een groen sleutelkoord.
 

Het proces zal in het Frans worden gevoerd. Indien u deze taal niet spreekt, heeft u als burgerlijke partij recht op een tolk. U kunt hiertoe vooraf een verzoek indienen bij de griffie van het hof.

Welke ondersteuning krijgen slachtoffers tijdens het proces?

De medewerkers van de dienst slachtofferonthaal zullen elke dag tijdens het proces aanwezig zijn. U kan hen herkennen aan hun blauwe vest.

Slachtoffers kunnen op hen beroep doen enerzijds voor steun en begeleiding tijdens het proces en anderzijds om specifieke informatie te verkrijgen over het verloop van het proces, de rol van de verschillende deelnemers, de materiële en praktische organisatie van het proces, enz.

Slachtoffers zullen zich steeds tot hen kunnen wenden, hetzij om vragen te stellen, hetzij om hun gevoelens te uiten. Indien nodig zullen de justitieassistenten hun zorgen en vragen doorgeven aan de gerechtelijke autoriteiten.

Afhankelijk van de behoeften van de slachtoffers kunnen de medewerkers hen ook doorverwijzen of in contact brengen met andere gespecialiseerde diensten, waaronder bepaalde diensten voor slachtofferhulp die psychologische bijstand kunnen verlenen.

 

Contactgegevens van de diensten slachtofferonthaal:

Service d’accueil des victimes de Bruxelles (FR)
Tél : 02/ 363 00 00
E-mail : proces2203@cfwb.be
Site : www.victimes.be

Dienst slachtofferonthaal Brussel (NL)
Tel : 02 / 553 00 00
E-mail : proces2203@vlaanderen.be
Site : www.slachtofferzorg.be

Opferbetreuung Eupen (DE)
Tel : 087/ 594 600
E-mail : justizhaus@dgov.be
Site : www.justizhaus.be (Opferbetreuung)

Wat zijn de voorwaarden voor toegang tot het proces?